Minőségfejlesztés, komplexitás, modernitás a szakmai munkában és a szervezeti működésben Tatabányán, A Vértes Agorájában

Minőségfejlesztés, komplexitás, modernitás a szakmai munkában és a szervezeti működésben Tatabányán, A Vértes Agorájában

SALAMON HUGÓ szakmai igazgató alábbi írása
a Nemzeti Művelődési Intézet SZÍN Közösségi Művelődés
c. folyóirata 26/1. (2021. április) számában jelenet meg.


SZERVEZETI HÁTTÉR

Az Agora Nonprofit Kft. Tatabánya és térsége sokoldalú közösségi-közművelődési, kultúra, sport és szabadidő szervező önkormányzati tulajdonú vállalkozása. Működése nyolcadik évében jár. Ez alatt az idő alatt olyan professzionális szolgáltató nagyüzemmé váltunk, amely szervesen kapcsolódik a városlakók, a városban működő intézmények, a közösségi művelődés különböző csoportjai, közösségei és számos vállalkozás, nagyipari vállalat mindennapjaihoz.

Az Agora által működtetett létesítmények hálózata – amelyek közül nem egy zöldmezős beruházásként került hozzánk – példa nélküli területi és ágazati (kultúra, közösségfejlesztés, sport, turisztika) lefedettséget jelent.

Amellett, hogy fókuszban az értékközvetítés és értékteremtés áll, kiemelt figyelmet fordítunk a partneri kapcsolatokra, a partnerségben való működésre. A partnerség kialakítása idő- és energiaigényes folyamat, elmondható, hogy az Agora nem csak saját – stabil – partnerségi kapcsolatokat tudhat magáénak, de számos esetben közvetítőként is közreműködünk hasonló kapcsolatok kiépítésében.  Ennek egyik minősített példája a Tatabányai Helyi Közösség létrejötte, formálása, amely a közösségi tervezés eszközrendszerével olyan stratégiát fogalmazott meg „Hagyomány és megújulás a közösségi művelődésben Tatabányán” címmel, amely megvalósításának pénzügyi alapjait is sikeres pályázattal megteremtette.

Az Agora a kezdetektől nagy hangsúlyt fektet a társadalmi párbeszédre, a közösségi igényekre való gyors reflexióra, új igények támasztására, a változások gyors követésére, s azok kezdeményezésére is. Részt veszünk a közösségépítésben, a tehetséggondozásban, figyelembe véve a helyi sajátosságokat, a célcsoportok globális és egyedi igényeit. Ehhez elengedhetetlen, hogy olyan felkészült, feladat- és sikerorientált humán erőforrás álljon a rendelkezésünkre, amely kellően elszánt a folyamatok véghezviteléhez. Szükség esetén rugalmasan kezeljük a kitűzött cél eléréséhez elkerülhetetlen változásokat és kezdeményezzük, menedzseljük a változtatásokat. Az Agora munkatársai rendelkeznek ezekkel a képességekkel, kompetenciákkal. Ehhez hozzájárult, hogy a szervezet vezetése számára prioritás volt és maradt munkatársaink folyamatos és tudatos fejlesztése, – különbözőségeiket erőforrásként kezelve – csapattá formálása és egyben tartása. Ez az alapvető építkezési irány vezetett a mai állapothoz, amiről elmondható, hogy az Agorát és a szervezetet képviselő egyes embereket is megbecsülés és – a közösségfejlesztéshez, az innovatív kezdeményezések bevezetéséhez elengedhetetlen – stabil bizalom övezi.

Ez a bizalom – a partnerségben megvalósított sokrétű aktivitásoktól kezdve, a rendezvényszervezésre való felkérések nagy számán át a közösségek menedzseléséig látványos eredményeket mutat.

Előre nézve, felfelé törekedve (csapatépítés Várgesztesen, 2017) Fotó: Szutter Levente

A VÁROS ES KÖRNYEZETE

Tatabánya, alapvetően iparra épült – több település egyesítésével létrejött – fiatal nagyváros lakónépességének összetétele sokszínű. A lakosok egy része az ország távolabbi pontjáról – a bányászat fénykorában – betelepült felmenőkkel rendelkezik. Ezek a demográfiai és településszerkezeti adottságok hozzájárultak ahhoz, hogy a Tatabányán erősen élő városrészi identitás (Alsógalla, Felsőgalla, Bánhida, Kertváros) az itt élők közösségi-kulturális tagoltságát is jelenti. Az Agora intézményi hálózata – benne a településrészi művelődési házakkal – ideális működési forma ahhoz, hogy ezen egyedi értékek megtartásának igényével összekösse a városrészeket és a benne élőket, s létrejöjjön, működjön, megerősödjön a folyamatosan formálódó egységes tatabányai identitás.

Az Agora Nonprofit Kft. köszönhetően sokrétű tevékenységének, helyi beágyazottságának, széles partneri hálózatának, rendszeresen megszólítja Tatabánya lakosságának egészét. Közösségépítő és szolgáltató tevékenységének eredményeként létesítményi hálózatát – életkortól, érdeklődési körtől, a szabadidő eltöltésének eltérő igényeitől függetlenül – tudatosan használják a legkülönbözőbb közösségek, alkotó és kreatív csoportok. Ma már kialakult hagyománya és gyakorlata van annak, hogy az Agora partnereinek közösségi és kulturális céljait katalizátori szerepével, menedzseri szemléletével segíti megvalósítani. Teszi mindezt a tulajdonos, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata felhatalmazásával és céljaival összhangban.

Ezek eszközéül az Agora több sikeres pályázat lebonyolításában is részt vett, amelyek jól használható tapasztalati hátteret biztosítottak az új célok és stratégiai irányok megfogalmazásakor, s működésnek tartalma és módja mintaként tekinthető.

A TATABÁNYAI AGORA KÜLDETÉSE

 „Mi, az Agora elhivatott csapata továbbra is azért dolgozunk, hogy a városrészek bekapcsolásával a városközpont nyüzsgő kulturális piactérként működjön tovább.
Célunk, hogy a jövőben is olyan kulturális, szórakoztató közösségi teret és szolgáltatásokat nyújtsunk Tatabányán, amelynek örömmel válnak aktív részesévé városunk és térségünk lakói.
Fontosnak tartjuk a folyamatos innovációt és a példamutató, környezettudatos működést.
Hagyományainkat megőrizve, új utakat keresve kínálunk művészeti, gasztronómiai, sport- és szabadidős programokat, egyedi képzéseket, és támogatunk közösségfejlesztő folyamatokat.
Alapelvünk a minőség, a partnerség, a nyitottság környezetünk változó igényeire.
Mindenkori küldetésünk, hogy az Agora a város kulturális jelképeként, erősítse a tudatot, tatabányainak lenni jó!”

A MINŐSÍTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL INDOKA

Az előzőekben idézett 2013-ban megfogalmazott, majd 2016-ban pontosított küldetés nyilatkozat szellemében tervezzük és végezzük munkánkat. 2014-ben fogalmaztuk meg a Minősített Közművelődési Intézményre, majd 2015-ben a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére vonatkozó dolgozatunkat. A külső szem által történő megmérettetés inspirált bennünket. Kíváncsiak voltunk arra, ahogy mi gondolunk magunkra és ahogy mások ránk, ez a két felület mennyire van fedésben egymással. Kíváncsiak voltunk arra, hogy egy szakmai és szervezeti szempont- és kritériumrendszer alapján hogyan látnak bennünket, s mi hogyan tudjuk láttatni a teljes szervezeti tevékenység rendszerünket.

Mi nem laza, szabad csapatként gondoltunk és gondolunk magunkra, hanem olyan szervezetként, amely jövőképpel, stratégiával rendelkezik, tervezetten és strukturáltan működik, figyel a környezetére, a környezeti változásokra, a használó polgárok igényeire, partnerei elvárásaira, állandóan fejlődik, változik. A szervezet megalakulása óta 2012-től azt akartuk, hogy a szakmai tartalomban, a szervezeti felépítésben, napi működésében és szervezeti kultúrájában is a XXI. századi modern szervezetként végezzük munkánkat. Ezért alakítottunk ki divizionális szervezetet. A három divízió: A Vértes Agorája a négy városrészi művelődési házzal, a Turisztikai és rendezvényszervező divízió és a Sportlétesítmények. A divíziók egymást erősítő módon, a funkcionális rendszerben működő háttér területek támogató munkájával (koordináció, üzemeltetés, gazdaság, pénzügyi és HR adminisztráció, pályázati menedzsment, marketing kommunikáció) végzik sikeres szakmai tevékenységüket. A fentiek szellemében működtünk, tudatosan fejlesztettük a szervezetet, s tudatosan fejlesztettük önmagunkat, munkatársainkat. Röviden összefoglalva ez volt és maradt a szervezeti önképünk. Professzionális szolgáltató, kultúraközvetítő, közösségépítő és -menedzselő szervezetként gondolunk magunkra, ahol a legfontosabb értékek a magas szakmai teljesítmény, az igényesség, a szolgáltatói szemlélet, a változások menedzselése és a változtatások kezdeményezésének bátorsaga, szakmai igényesség és tanulás, folyamatos visszacsatolás, új utak keresése, a kreativitás. Mindezek, közösen vallott értékeink. Nem díjak begyűjtése hajtott bennünket, hiszen, amikor szakmai és szervezeti működési kereteinket, közös stratégiatervező folyamatban kidolgoztuk nem gondoltunk arra, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet minőségfejlesztési programjában egyszer megmérettetjük magunkat. A város, a használó polgárok, partnereink és belső szakmai indíttatásunk és meggyőződésünk miatt tettük ezt. A minősítés lehetősége hasznos volt arra, hogy megmérettessük magunkat. Öröm volt tapasztalni, s a monitorok visszajelzései is ezt erősítették, hogy amit mi gondoltunk magunkról, azt mások, független külső szakértők is hasonlóképpen látják. Ez is inspirált bennünket arra, hogy az utunkat folytassuk s a tatabányai Agorához méltón működjünk akkor is, ha a környezeti feltételek több külső változást hoznak a számunkra. Önképünk pozitív volt és maradt. Fontosnak gondoljuk azt, hogy ezt a szemléletet és működési módot lehetséges mintaként felmutassuk a magyarországi kultúraközvetítő és közösségi művelődéssel foglalkozó szervezeteknek.

FENNTARTHATÓSÁG

Az Agora Nonprofit Kft. divízióinak valamennyi tevékenysége azzal az igénnyel valósul meg, hogy az általunk elért eredményeket, hatásokat hosszútávon is, a változó környezeti feltételek között is fenntartsuk. Meggyőződéseink, szakmai és szervezeti hitvallásunk, önmagunk állandó fejlesztése és működésünk folyamatos korrekciója nem változott azóta, hogy a díjakat elnyertük. Arra törekszünk, hogy a kialakult működésünket folyamatosan fejlesszük, a kialakult kapcsolatrendszert, a partnerségeket, a jó gyakorlatokat tovább vigyük, ha szükséges, megújítsuk. Projektjeink többsége előzményekre épül és illeszkedik tevékenységi körünkbe. Új projektjeink környezetünk épülését, a polgárok életminőségét szolgálják. Ma már rendelkezünk azokkal a tapasztalatokkal, amelyek a részben vagy egészben folytatásra érdemes tevékenységeket tovább vihetik és tovább fejleszthetik. Igaz ez a megvalósító humán erőforrásra és a felmerülő forrásigény fedezetének megszerzésére is. Ezt a tulajdonos – Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata – tudtával és egyetértésével úgy érjük el, hogy beépítjük jövőbeni szakmai és üzleti tervünkbe, illetve – ahogy korábban is, sok esetben – pályázati lehetőségeket keresve plusz anyagi forrást teremtünk a szakmai programok fenntartásához, fejlesztéséhez. Nem „népművelni”, szolgáltatni akarunk a város a régió legkülönbözőbb érdeklődésű célcsoportjai számára. Tiszteljük az embereket azzal is, hogy magas minőségű szolgáltatásokat nyújtunk minden területen.

SZINERGIA

A tatabányai Agora stratégia mentén megvalósítandó átfogó, tematikus és területi céljai olyan projektekkel érhetők el, amelyek külön-külön is megállják a helyüket, ugyanakkor hatással vannak egymásra. Párhuzamosan megvalósítva őket juttatnak el valamennyiünket a vágyott közös jövőhöz, miszerint: „Tatabánya a térség kulturális központjaként tiszta, gondozott, fenntarthatóan és korszerűen kialakított tereivel és szolgáltatásaival lehetőséget teremt az aktív, minőségi kikapcsolódásra, a rekreációra, a közösségi összejövetelekre. Pezsgő és sokszínű kulturális élete a partnerségen és az együttműködésen alapszik, erősíti a város népességmegtartó erejét.” (Részlet a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiából).

Az Agora Nonprofit Kft. a közös gondolkodás, az azonos célokért való – partnerségen alapuló – együttműködés elkötelezett híve. Mi, valamennyien, akik az Agora munkatársai vagyunk így gondolkodunk, rendszerünket is ennek szellemében alakítottuk ki. A jövő tervei is ezek szellemében készültek.

AJÁNLÁS

Kívánjuk és javasoljuk valamennyi szervezetnek, hogy használják a Nemzeti Művelődési Intézet minősítési rendszerét, nem a díjak miatt, hanem a megmérettetés hasznos tanulságai, a szervezeti és szakmai működésre vonatkozó építő visszacsatolásai miatt, ahogy ezt mi is tettük az elmúlt években. Hasznunkra vált.