Felnőttképzés

FELNŐTTKÉPZÉS BEJELENTÉS ALAPJÁN | Felnőttképző nyilvántartási szám: B/2020/008142 | Hatályos 2020. szeptember 1-jétől

Folyamatban lévő / tervezett képzések

Bemutatkozás

A Vértes Agorája az Agora Nonprofit Kft. divíziójaként Tatabánya és térsége közösségi-közművelődési életét szervezi, segíti.
A Vértes Agorája olyan közművelődési-kulturális központ, amely munkájának középpontjában a közösség- és közönségszolgálat, a kulturális értékközvetítés és értékteremtés áll. Korszerű környezetben támogatja, menedzseli az alkotó embereket, az alkotóműhelyeket céljaik megvalósítása érdekében. Közvetíti az egyetemes és a kortárs kultúra értékeit a legszélesebb műfaji skálán. Teret ad a szórakozásnak és a szabadidő hasznos és igényes eltöltésének, a rekreációnak. Befogadja az önszerveződő közösségek és civil szervezetek programjait, helyet ad a társasági életnek, hozzájárul az emberek élethosszig tartó tanulásához. A létesítmény egyedi megrendelések alapján szolgáltatásokat nyújt az üzleti szféra számára, nemzetközi kapcsolatokat épít.
A Vértes Agorája 2014-ben Minősített Közművelődési Díjban, 2015-ös tevékenységéért pedig az országban egyedüli közművelődési intézményként Közművelődési Minőség Díjban részesült

Minőségpolitikai nyilatkozat

Az Agora Nonprofit Kft. alapvető célja, hogy megbízható, kiszámítható gyors és színvonalas, a piaci igényekhez igazodó EU-konform felnőttképzési szolgáltatást nyújtson. Figyelemmel kísérjük és munkánkba beépítjük az IPAR 4.0. és a Szakképzés 4.0 stratégia főbb elemeit, stratégiai céljait. Ennek keretében a régió munkaképes korú lakosai számára lehetőséget kívánunk nyújtani, hogy magas színvonalú felnőttképzés során eredményesen sajátíthassanak el korszerű szakmai ismerteket, fejlődjön szakmai és személyes kompetenciájuk.

 Támogatjuk a dolgozók korszerű technológiák megismerésére irányuló továbbképzéseit a megrendelői igények maximális figyelembevételével. Minőségpolitikánkban elsődleges a partner központúság. Ezért nagy körültekintéssel alkalmazzuk a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásainkkal kapcsolatos elvárásokat.

Fő feladatunk, hogy a képzéseinken résztvevők a munkaerőpiacon használható tudást szerezzenek. Hangsúlyt fordítunk minőségirányítási rendszerünkre, melyet a hatékony és eredményes működés érdekében – a jogszabályi előírások és a munkaerőpiac igényeinek maximális figyelembevételével – folyamatosan fejlesztünk, amelynek alapja az adatgyűjtés, elemzés, önértékelés. Felnőttképzési programjainkat megrendelőink elvárásai alapján, célra, személyre és szervezetre vonatkozóan készítjük el és valósítjuk meg, figyelembe véve a helyi, és regionális sajátosságokat, lehetőségeket. A felnőttképzési tevékenységünk minőségére vonatkozó intézményi stratégiánk alapja, hogy munkatársainkkal közösen értékeljük a szervezet tevékenységeit, átgondoljuk a vezetőség felelősségét, a szervezet céljait, az azokhoz vezető utakat.

A jogszabályi előírásokat, a szakmai követelményeket betartva folyamatosan alkalmazkodunk azok változásaihoz. Elkötelezettek vagyunk a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt, tapasztalataink alapján aktualizáljuk minőségpolitikánkat, szervezeti stratégiánkat, minőségirányítási rendszerünket. A Képző és a képzésben részt vevő személyek között létrejött felnőttképzési szerződés előre rögzített és megállapodott feltételeket következetesen betartjuk. Oktatóink szakmai képzettségére és állandó jellegű továbbképzéseire is kiemelt figyelmet fordítunk.

Nagy hangsúlyt fektetünk az oktatás tárgyi feltételeinek színvonalas biztosítására; az oktatási feltételek folyamatos javítására. Célunk az oktatói készségek fejlesztése, az önképzés iránti igény kialakítása. Fontosnak tartjuk a partneri visszajelzéseket, melyeket a folyó oktatási folyamatokba tudatosan beépítünk.

Fontosnak tartjuk, hogy résztvevőink felkészültek legyenek – a képzés során elsajátított kompetenciák révén – az élethosszig tartó tanulásra, az Európai Uniós elvárásokra, a XXI. századi munkavállalói és munkaadói igények kielégítésére.

Az intézmény vezetése és valamennyi munkatársa elkötelezett a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése, az egész szervezetét átfogó, minőségben és rendszerben való gondolkodást elősegítő vezetési kultúra megvalósítása iránt.

Képzőnk a felnőttképzési minőségirányítási követelményeknek megfelelő folyamatok, szabályozások és tevékenység vonatkozásában önértékelés alapján határozza meg a szükséges teendőket, biztosítja a folyamatok szabályozottságát, a szükséges erőforrásokat, a partneri bevonásokat, a folyamatok kölcsönhatását és hatékony működtetését.

Jelen minőségpolitikai nyilatkozattal elkötelezzük magunkat, arra hogy

 • a rendelkezésére álló pénzügyi és tárgyi eszközöket, valamint a humánerőforrást hatékonyan működtessük,
 • a személyi-, tárgyi feltételrendszert folyamatosan fejlesszük,
 • fejlesztési céljaink önértékelésen alapulnak
 • kiváló minőségű szolgáltatást kínáljunk a felnőttképzési szolgáltatásainkat igénybe vevő partnereink részére, a minőség folyamatos fejlesztésére,
 • minőségirányítási rendszerünk támogatja a Képző oktatási stratégiáját,
 • törekszik a munkaerőpiaci-, partneri igények, elvárások kielégítésére és a vevői elégedettség biztosítására,
 • tevékenységünk középpontjában a szolgáltatásainkat igénybe vevők állnak,
 • partnereink elégedettsége alapja a hosszú távú együttműködésnek,
 • a minőség számunkra azt jelenti, a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása révén tevékenységünket a lehető legmagasabb minőségi színvonalon teljesítjük, amelyben hangsúlyos a munkatársak közreműködése és felelőssége.
 • támogatjuk oktatóink szakmai-, módszertani ismereteinek, eszköztudásának bővítését a minőségi munkavégzés céljából
 • a felnőttképzési tevékenységünk fejlesztése objektív adatokra, mérhető indikátorokra és visszajelzésekre fókuszál,
 • működésünk során folyamatosan figyelemmel kísérjük a szakképzés és a felnőttképzés irányadó jogszabályi előírásokat, azok betartására és munkatársainkkal történő betartatására maximálisan törekszünk.

Tatabánya, 2020. szeptember 1.

Előzetes jelentkezési lap

Letöltéshez, kérjük, kattintson IDE

A reklamációk kezelése | Panaszkezelés rendszer | Panaszlap

Ügyfeleinket az ügyfélszolgálaton elhelyezett információs táblával és adatokkal tájékoztatjuk intézményünk

 • székhelyéről,
 • a panaszügyintézés helyéről (ha az nem egyezik meg a képzés megvalósításának helyszínével),
 • a panaszkezelés módjáról, valamint
 • a panaszok közlése érdekében ügyfélszolgálatunk levelezési címéről, elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Tájékoztatásunk fogyasztói jogvita esetén kiterjed a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez, vagy a szolgáltatás jellegétől függően az ilyen jogkörrel felruházott hatósághoz való fordulás lehetőségére, az illetékes békéltető testület székhelyére (hatóság elérhetőségeire), telefonos elérhetőségére, internetes elérhetőségére és levelezési címére. A békéltető testületekről történő tájékoztatást nyomtatott formában és/vagy honlapunkon érhetik el ügyfeleink.

Ügyfeleink a panaszukat szóban vagy írásban közölhetik intézményünkkel, illetve az intézményünk megbízásából eljáró személlyel (különös tekintettel a felnőttképzési tevékenységben közreműködő oktatóra, képzésszervezőre).

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha ügyfelünk a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, abban az esetben a panaszról és intézményünknek az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az ügyfélnek átadni,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal egyidejűleg, a panasztételtől számított 30 napon belül megküldeni.

Írásbeli panaszt a panasz beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben válaszoljuk meg és intézkedünk annak közléséről a panasztevő felé.
A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látjuk el.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • az ügyfél (panasztevő) neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a panasz részletes leírása, a panaszos által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

intézményünk nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a panasztevő aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az esetlegesen felmerülő résztvevői, megbízói reklamációkat – amennyiben a dokumentálás a panasztétel során nem történt meg vagy a panasz felvevője a dokumentálást illetően bármi okból korlátozott – az ügyféllel kapcsolatot tartó képzésszervező dokumentálja, majd döntésre előkészíti a felnőttképző vezetőjének. A reklamáció jogosságáról, elfogadásáról, valamint a kivizsgálásról és a reklamáció elhárításáért felelős személy kijelöléséről, a végrehajtás határidejéről szintén az intézményvezető dönt.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizzük, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatjuk.

A panasz elutasítása esetén ügyfelünket írásban tájékoztatjuk arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Az írásbeliség követelményének levél, elektronikus levél (email) vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

Panasz esetén, annak kivizsgálása és orvoslása figyelembe vételével helyesbítő, adott esetben megelőző tevékenység lefolytatását kell kezdeményezni.

A panaszlap INNEN tölthető le.

Ügyfélszolgálat

Helye: A Vértes Agorája, 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
Ideje:  Hétfőtől – péntekig 10:00 – 20:00 h | szombat – vasárnap 10:00 – 18:00

Munkatársak:

Erl Erna
információs pult koordinátor
+36 34 688 100

Ganzler Lászlóné
információs munkatárs

Bácsi Renátó
információs munkatárs

Szatoriné Falvi Emese
információs munkatárs

A felnőttképzési tevékenységünkkel kapcsolatos teljes körű tájékoztatás részeként

 • képzési programok
 • panaszkezelés
 • szolgáltatások igénybevétele
 • ügyfélszolgálati rend

Megtekinthető, ügyfélszolgálati időben hétfőtől péntekig, 9:00 – 16:00 óra között, előre egyeztetett időpontban, és a honlapon.

Részletes tájékoztatás:
Szénási Pál Mátyás
képzésszervező
telefon:
0630 619 6339
e-mail cím:
szenasi.pal@avertesagoraja.hu

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A szervezet megnevezése: Agora Nonprofit Kft.
A szervezet székhelye: 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 19.
Cégjegyzékszáma: 11 09 015404
Elérhetőség: 0634 688 100
A szabályzat tartalmáért felelős személy: Szénási Pál Mátyás
A szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2020. 09. 01.

Ez a szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapítja meg. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.

A szabályzat hatálya
E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya erjed a szervezet alkalmazottaira, foglalkoztatottakra.

A szabályzat célja
Jelen tájékoztató célja, hogy bemutassa az Agora Nonprofit Kft. által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket, módszereket, amelyeket a társaság, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismer el. A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a szervezet alkalmazottai képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni.

Jelen tájékoztató a képző által szervezett tanfolyamok és vizsgák iránt érdeklődők, a tanfolyamokra és vizsgákra jelentkezők, a tanfolyamokon és vizsgákon résztvevők, valamint az oktatók személyes adatainak kezelésére vonatkozik.

A tájékoztató kialakításakor a képző figyelembe vette az Európai Parlement és Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”, vagy „GDPR”), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info törvény”), valamint a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény („Fktv.”) előírásait.

Fogalom meghatározások

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve azonosítható természetes személy;

Személyes adat: azonosított, vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt, vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy tagállami jog is meghatározhatja

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatta személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférését eredményezi;

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi

Személyes adat; ebbe a kategóriába soroljuk a GDPR által definiált genetikai adat, biometrikus adat, egészségügyi adat fogalmakat.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Az adatkezelés alapelvei

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság:
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség:
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetők a célokkal nem összeegyeztethető módon. Nem minősül a céllal össze nem egyeztethető adatkezelésnek, a közérdekű archiválás és statisztikai célból történő adatkezelés.

Adattakarékosság
A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság
A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

Korlátozott tárolhatóság
A tárolásnak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására, csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok tárolására közérdekű archiválás vagy statisztikai célból kerül sor.

Integritás és bizalmas jelleg
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai, szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ide értve.

Elszámoltathatóság
Az adatkezelő felelős a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való megfeleléséért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

Az adatkezelés célja, jogalapja
Az adatkezelés célja az érdeklődők tájékoztatása a képzési és vizsga lehetőségekről és az induló képzésekről; a képzési vagy vizsgáztatási szerződések előkészítése, megkötése; a résztvevők számára igazolások kiadása a tanfolyam elvégzéséről, a vizsga eredményéről; oktatói szerződések kötése, valamint adatszolgáltatás teljesítése a felnőttképzési és vizsgáztatási tevékenységek felügyeletét ellátó szakigazgatási szervek számára.
A kezelt adatok körének meghatározása célhoz kötötten történik, az adattakarékosság szem előtt tartásával, és a jogszabályi kötelezettségek figyelembe vételével.

Ennek megfelelően a személyes adatok kezelésének jogalapja:

 • az érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az érintett visszavonhatja hozzájárulását az adatai kezeléséhez, ez azonban nem befolyásolja az addigi adatkezelés jogszerűségét. Ha az érintett nem járul hozzá vagy visszavonja hozzájárulását adatainak kezeléséhez, nem jogosult igénybe venni a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokat.

Az KÉPZŐ biztosítja, hogy a kezelt adatokat mindenkor csak a meghatározott cél érdekében kezeli és használja fel.

A kezelt személyes adatok köre, tárolási ideje
Az érintettekre vonatkozóan az KÉPZŐ jellemzően az alábbi személyes adatokat kezeli: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettség.

További személyes adatok kezelése a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések, vizsgák (pl.: OKJ-s képzések, szakképzések, vizsgák) esetén: társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), adóazonosító jel, hallgatói azonosító szám, egészségügyi alkalmasság (pl.: egészségügyi képzések, magasban történő munkavégzés, stb.) és minden egyéb, a törvény és a kapcsolódó felnőttképzési jogszabályok (pl. szakmai és vizsgakövetelmények) által előírt adat.

Az érdeklődők által megadott adatokat a tárgyévet követő 3 évig őrizzük meg, az oktatók adatait az utolsó szerződés megszűnését követően a számviteli törvény és más vonatkozó jogszabályok által előírt bizonylat-megőrzési határidőig, míg a tanfolyami résztvevők és vizsgázók adatait a mindenkori jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően 40 évig. Az érdeklődők adatainak kezelése jellemzően elektronikusan történik. A tanfolyami és vizsgaadatok kezelése elektronikus, megőrzése papír alapú.

Az érintettek jogai
Az KÉPZŐ biztosítja az érintettek számára a személyes adataik védelméhez kapcsolódó jogokat:

Hozzáférési jog
Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő tájékoztassa a kezelt személyes adatairól, a kezelés céljáról, tervezett időtartamáról, és a személyes adataihoz kapcsolódó jogairól.

Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére, indokolt esetben az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő az indokok vizsgálata és az adatkezelés jogalapjának vizsgálata alapján dönt a törlés végrehajtásáról. Az elvégzett tanfolyamokhoz és vizsgákhoz kapcsolódó adatok törlésére nincs mód a jogszabályi előírásokra tekintettel.

Adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére, indokolt esetben az adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Korlátozás alá eső adatokat csak jogszabályi követelmények fennállása esetén lehet a korlátozás alól feloldani, és erről az érintettet tájékoztatni kell.

Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat megkapja, és másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen.

A Képző a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről alapján az alábbiak szerint végzi az adatok kezelését a képzésben résztvevőkre vonatkozóan:

 1. A felnőttképző adatkezelése
 2. § (1) A felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli
 3. a) a képzésben részt vevő személy
 4. aa) természetes személyazonosító adatait,
 5. ab) nemét,
 6. ac) állampolgárságát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,
 7. ad) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,
 8. ae) társadalombiztosítási azonosító jelét,
 9. af) adóazonosító jelét,
 10. b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy
 11. ba) végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
 12. bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
 13. bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
 14. bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel

kapcsolatosak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.

(4) A felnőttképző felnőttképzési tevékenységéről az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, amelyet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján teljesít. Az adatszolgáltatás elmulasztása esetén – a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32–34. §-a helyett – kizárólag e törvény alapján a felnőttképzési államigazgatási szerv által szabható ki bírság.

(5) A felnőttképző az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatot a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

21/A. § A képzési hitelt nyújtó szervezet – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – a képzési hitelt felvevő személy természetes személyazonosító adatairól, adóazonosító jeléről, a képzési hitel igénybevételéről, az igényelt hitelösszegről a képzési hitel folyósításának felfüggesztéséről folyamatosan adatot szolgáltat a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe. A képzési hitelt nyújtó szervezet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében szereplő adatok közül a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatait, adóazonosító jelét, valamint a képzés megnevezésére, a képzés megkezdésének időpontjára és a képzés befejezésének időpontjára, a felnőttképzési jogviszony megszűnésének dátumára, a vizsga időpontjára vonatkozó adatot közvetlen hozzáféréssel veszi át.

Az érintettek jogainak érvényesítése
Kérdések, észrevételek, kérelmek, panaszok kezelése
Az érintettek, jogaik érvényesítése érdekében, az adatkezelőhöz fordulhatnak, elsősorban az alábbi elérhetőségeken:

Jogorvoslat
Vitás kérdések esetén, adatvédelmi ügyekben az illetékes hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
Az KÉPZŐ, mint adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Dátum: 2020. 09. 01.

Sámuel Botond László s.k.
ügyvezető
Agora Nonprofit Kft.

 

Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás

  A szolgáltatás megnevezése A szolgáltatás rövid leírása A szolgáltatás térítési díja
1. Előzetes tudásszint felmérése A képzésekre való jelentkezés előtt javasoljuk a szolgáltatás igénybevételét, a résztvevő csoportbesorolásához, óralátogatási kedvezményhez. Díjmentes
2. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás A képzés folyamán tanácsadási szolgáltatás. Díjmentes
3. Pályaorientáció Különböző szakmákkal kapcsolatos tájékozódás, keresgélés, a különböző szakmák közötti eligazítás. Díjmentes
4. Pályakorrekciós tanácsadás Az eredeti szakmájukat különböző okok miatt nem folytatók számára segítség nyújtása olyan új pálya kiválasztásában, amely érdeklődésüknek, végzettségüknek, képességeiknek, adottságaiknak megfelel. Díjmentes
5. Álláskeresési technikák Meg­is­mer­he­tők a pá­lyá­zat- és ön­élet­rajz­írás leg­lé­nye­ge­sebb sza­bá­lyai, az ál­lás­in­for­má­ci­ók be­szer­zé­sé­nek le­he­tő­sé­gei, az ál­lás meg­szer­zé­sé­nek és meg­tar­tá­sá­nak mód­ja. Díjmentes
6. Képzés hatékonyságának növelése Kiemelt projekteknél cél a közfoglalkoztatásból való kivezetés támogatása, a képzés hatékonyságának javítása, mely az együttműködés és motiváció, a konfliktuskezelés, valamint a tanulási technikák területeinek fejlesztésére terjed ki. Díjmentes
7. Munkavállalás elősegítése A kiemelt projekteknél cél, hogy hallgatók felkészítést kapjanak a munkaerő-piacra való kijutáshoz. Díjmentes

FELNŐTTKÉPZÉS ENGEDÉLY ALAPJÁN | Felnőttképző engedélyszáma: E/2020/000364 | Hatályos 2020. szeptember 1-jétől

Bemutatkozás

A Vértes Agorája az Agora Nonprofit Kft. divíziójaként Tatabánya és térsége közösségi-közművelődési életét szervezi, segíti.
A Vértes Agorája olyan közművelődési-kulturális központ, amely munkájának középpontjában a közösség- és közönségszolgálat, a kulturális értékközvetítés és értékteremtés áll. Korszerű környezetben támogatja, menedzseli az alkotó embereket, az alkotóműhelyeket céljaik megvalósítása érdekében. Közvetíti az egyetemes és a kortárs kultúra értékeit a legszélesebb műfaji skálán. Teret ad a szórakozásnak és a szabadidő hasznos és igényes eltöltésének, a rekreációnak. Befogadja az önszerveződő közösségek és civil szervezetek programjait, helyet ad a társasági életnek, hozzájárul az emberek élethosszig tartó tanulásához. A létesítmény egyedi megrendelések alapján szolgáltatásokat nyújt az üzleti szféra számára, nemzetközi kapcsolatokat épít.
A Vértes Agorája 2014-ben Minősített Közművelődési Díjban, 2015-ös tevékenységéért pedig az országban egyedüli közművelődési intézményként Közművelődési Minőség Díjban részesült

Minőségpolitikai nyilatkozat

Az Agora Nonprofit Kft. alapvető célja, hogy megbízható, kiszámítható gyors és színvonalas, a piaci igényekhez igazodó EU-konform felnőttképzési szolgáltatást nyújtson. Figyelemmel kísérjük és munkánkba beépítjük az IPAR 4.0. és a Szakképzés 4.0 stratégia főbb elemeit, stratégiai céljait. Ennek keretében a régió munkaképes korú lakosai számára lehetőséget kívánunk nyújtani, hogy magas színvonalú felnőttképzés során eredményesen sajátíthassanak el korszerű szakmai ismerteket, fejlődjön szakmai és személyes kompetenciájuk.

 Támogatjuk a dolgozók korszerű technológiák megismerésére irányuló továbbképzéseit a megrendelői igények maximális figyelembevételével. Minőségpolitikánkban elsődleges a partner központúság. Ezért nagy körültekintéssel alkalmazzuk a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásainkkal kapcsolatos elvárásokat.

Fő feladatunk, hogy a képzéseinken résztvevők a munkaerőpiacon használható tudást szerezzenek. Hangsúlyt fordítunk minőségirányítási rendszerünkre, melyet a hatékony és eredményes működés érdekében – a jogszabályi előírások és a munkaerőpiac igényeinek maximális figyelembevételével – folyamatosan fejlesztünk, amelynek alapja az adatgyűjtés, elemzés, önértékelés. Felnőttképzési programjainkat megrendelőink elvárásai alapján, célra, személyre és szervezetre vonatkozóan készítjük el és valósítjuk meg, figyelembe véve a helyi, és regionális sajátosságokat, lehetőségeket. A felnőttképzési tevékenységünk minőségére vonatkozó intézményi stratégiánk alapja, hogy munkatársainkkal közösen értékeljük a szervezet tevékenységeit, átgondoljuk a vezetőség felelősségét, a szervezet céljait, az azokhoz vezető utakat.

A jogszabályi előírásokat, a szakmai követelményeket betartva folyamatosan alkalmazkodunk azok változásaihoz. Elkötelezettek vagyunk a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt, tapasztalataink alapján aktualizáljuk minőségpolitikánkat, szervezeti stratégiánkat, minőségirányítási rendszerünket. A Képző és a képzésben részt vevő személyek között létrejött felnőttképzési szerződés előre rögzített és megállapodott feltételeket következetesen betartjuk. Oktatóink szakmai képzettségére és állandó jellegű továbbképzéseire is kiemelt figyelmet fordítunk.

Nagy hangsúlyt fektetünk az oktatás tárgyi feltételeinek színvonalas biztosítására; az oktatási feltételek folyamatos javítására. Célunk az oktatói készségek fejlesztése, az önképzés iránti igény kialakítása. Fontosnak tartjuk a partneri visszajelzéseket, melyeket a folyó oktatási folyamatokba tudatosan beépítünk.

Fontosnak tartjuk, hogy résztvevőink felkészültek legyenek – a képzés során elsajátított kompetenciák révén – az élethosszig tartó tanulásra, az Európai Uniós elvárásokra, a XXI. századi munkavállalói és munkaadói igények kielégítésére.

Az intézmény vezetése és valamennyi munkatársa elkötelezett a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése, az egész szervezetét átfogó, minőségben és rendszerben való gondolkodást elősegítő vezetési kultúra megvalósítása iránt.

Képzőnk a felnőttképzési minőségirányítási követelményeknek megfelelő folyamatok, szabályozások és tevékenység vonatkozásában önértékelés alapján határozza meg a szükséges teendőket, biztosítja a folyamatok szabályozottságát, a szükséges erőforrásokat, a partneri bevonásokat, a folyamatok kölcsönhatását és hatékony működtetését.

Jelen minőségpolitikai nyilatkozattal elkötelezzük magunkat, arra hogy

 • a rendelkezésére álló pénzügyi és tárgyi eszközöket, valamint a humánerőforrást hatékonyan működtessük,
 • a személyi-, tárgyi feltételrendszert folyamatosan fejlesszük,
 • fejlesztési céljaink önértékelésen alapulnak
 • kiváló minőségű szolgáltatást kínáljunk a felnőttképzési szolgáltatásainkat igénybe vevő partnereink részére, a minőség folyamatos fejlesztésére,
 • minőségirányítási rendszerünk támogatja a Képző oktatási stratégiáját,
 • törekszik a munkaerőpiaci-, partneri igények, elvárások kielégítésére és a vevői elégedettség biztosítására,
 • tevékenységünk középpontjában a szolgáltatásainkat igénybe vevők állnak,
 • partnereink elégedettsége alapja a hosszú távú együttműködésnek,
 • a minőség számunkra azt jelenti, a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása révén tevékenységünket a lehető legmagasabb minőségi színvonalon teljesítjük, amelyben hangsúlyos a munkatársak közreműködése és felelőssége.
 • támogatjuk oktatóink szakmai-, módszertani ismereteinek, eszköztudásának bővítését a minőségi munkavégzés céljából
 • a felnőttképzési tevékenységünk fejlesztése objektív adatokra, mérhető indikátorokra és visszajelzésekre fókuszál,
 • működésünk során folyamatosan figyelemmel kísérjük a szakképzés és a felnőttképzés irányadó jogszabályi előírásokat, azok betartására és munkatársainkkal történő betartatására maximálisan törekszünk.

Tatabánya, 2020. szeptember 1.

Felnőttképzési szakértők által előzetesen minősített képzési programok

Részszakmára felkészítő oktatás képzési programjai

 • Képességfejlesztő folyamatok, programok a kreatívmédia-szolgáltató és tehetségfejlesztő műhelyben. A minősítés INNEN tölthető le.

Szakképesítésre felkészítő szakmai képzési programok

Előzetes jelentkezési lap

Letöltéshez, kérjük, kattintson IDE

A reklamációk kezelése | Panaszkezelés rendszer | Panaszlap

Ügyfeleinket az ügyfélszolgálaton elhelyezett információs táblával és adatokkal tájékoztatjuk intézményünk

 • székhelyéről,
 • a panaszügyintézés helyéről (ha az nem egyezik meg a képzés megvalósításának helyszínével),
 • a panaszkezelés módjáról, valamint
 • a panaszok közlése érdekében ügyfélszolgálatunk levelezési címéről, elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Tájékoztatásunk fogyasztói jogvita esetén kiterjed a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez, vagy a szolgáltatás jellegétől függően az ilyen jogkörrel felruházott hatósághoz való fordulás lehetőségére, az illetékes békéltető testület székhelyére (hatóság elérhetőségeire), telefonos elérhetőségére, internetes elérhetőségére és levelezési címére. A békéltető testületekről történő tájékoztatást nyomtatott formában és/vagy honlapunkon érhetik el ügyfeleink.

Ügyfeleink a panaszukat szóban vagy írásban közölhetik intézményünkkel, illetve az intézményünk megbízásából eljáró személlyel (különös tekintettel a felnőttképzési tevékenységben közreműködő oktatóra, képzésszervezőre).

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha ügyfelünk a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, abban az esetben a panaszról és intézményünknek az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az ügyfélnek átadni,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal egyidejűleg, a panasztételtől számított 30 napon belül megküldeni.

Írásbeli panaszt a panasz beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben válaszoljuk meg és intézkedünk annak közléséről a panasztevő felé.
A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látjuk el.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • az ügyfél (panasztevő) neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a panasz részletes leírása, a panaszos által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

intézményünk nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a panasztevő aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az esetlegesen felmerülő résztvevői, megbízói reklamációkat – amennyiben a dokumentálás a panasztétel során nem történt meg vagy a panasz felvevője a dokumentálást illetően bármi okból korlátozott – az ügyféllel kapcsolatot tartó képzésszervező dokumentálja, majd döntésre előkészíti a felnőttképző vezetőjének. A reklamáció jogosságáról, elfogadásáról, valamint a kivizsgálásról és a reklamáció elhárításáért felelős személy kijelöléséről, a végrehajtás határidejéről szintén az intézményvezető dönt.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizzük, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatjuk.

A panasz elutasítása esetén ügyfelünket írásban tájékoztatjuk arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Az írásbeliség követelményének levél, elektronikus levél (email) vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

Panasz esetén, annak kivizsgálása és orvoslása figyelembe vételével helyesbítő, adott esetben megelőző tevékenység lefolytatását kell kezdeményezni.

A panaszlap INNEN tölthető le.

Ügyfélszolgálat

Helye: A Vértes Agorája, 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
Ideje:  Hétfőtől – péntekig 10:00 – 20:00 h | szombat – vasárnap 10:00 – 18:00

Munkatársak:

Erl Erna
információs pult koordinátor
+36 34 688 100

Ganzler Lászlóné
információs munkatárs

Bácsi Renátó
információs munkatárs

Szatoriné Falvi Emese
információs munkatárs

A felnőttképzési tevékenységünkkel kapcsolatos teljes körű tájékoztatás részeként

 • képzési programok
 • panaszkezelés
 • szolgáltatások igénybevétele
 • ügyfélszolgálati rend

Megtekinthető, ügyfélszolgálati időben hétfőtől péntekig, 9:00 – 16:00 óra között, előre egyeztetett időpontban, és a honlapon.

Részletes tájékoztatás:
Szénási Pál Mátyás
képzésszervező
telefon:
0630 619 6339
e-mail cím:
szenasi.pal@avertesagoraja.hu

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A szervezet megnevezése: Agora Nonprofit Kft.
A szervezet székhelye: 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 19.
Cégjegyzékszáma: 11 09 015404
Elérhetőség: 0634 688 100
A szabályzat tartalmáért felelős személy: Szénási Pál Mátyás
A szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2020. 09. 01.

Ez a szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapítja meg. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.

A szabályzat hatálya
E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya erjed a szervezet alkalmazottaira, foglalkoztatottakra.

A szabályzat célja
Jelen tájékoztató célja, hogy bemutassa az Agora Nonprofit Kft. által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket, módszereket, amelyeket a társaság, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismer el. A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a szervezet alkalmazottai képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni.

Jelen tájékoztató a képző által szervezett tanfolyamok és vizsgák iránt érdeklődők, a tanfolyamokra és vizsgákra jelentkezők, a tanfolyamokon és vizsgákon résztvevők, valamint az oktatók személyes adatainak kezelésére vonatkozik.

A tájékoztató kialakításakor a képző figyelembe vette az Európai Parlement és Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”, vagy „GDPR”), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info törvény”), valamint a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény („Fktv.”) előírásait.

Fogalom meghatározások

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve azonosítható természetes személy;

Személyes adat: azonosított, vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt, vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy tagállami jog is meghatározhatja

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatta személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférését eredményezi;

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi

Személyes adat; ebbe a kategóriába soroljuk a GDPR által definiált genetikai adat, biometrikus adat, egészségügyi adat fogalmakat.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Az adatkezelés alapelvei

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság:
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség:
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetők a célokkal nem összeegyeztethető módon. Nem minősül a céllal össze nem egyeztethető adatkezelésnek, a közérdekű archiválás és statisztikai célból történő adatkezelés.

Adattakarékosság
A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság
A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

Korlátozott tárolhatóság
A tárolásnak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására, csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok tárolására közérdekű archiválás vagy statisztikai célból kerül sor.

Integritás és bizalmas jelleg
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai, szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ide értve.

Elszámoltathatóság
Az adatkezelő felelős a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való megfeleléséért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

Az adatkezelés célja, jogalapja
Az adatkezelés célja az érdeklődők tájékoztatása a képzési és vizsga lehetőségekről és az induló képzésekről; a képzési vagy vizsgáztatási szerződések előkészítése, megkötése; a résztvevők számára igazolások kiadása a tanfolyam elvégzéséről, a vizsga eredményéről; oktatói szerződések kötése, valamint adatszolgáltatás teljesítése a felnőttképzési és vizsgáztatási tevékenységek felügyeletét ellátó szakigazgatási szervek számára.
A kezelt adatok körének meghatározása célhoz kötötten történik, az adattakarékosság szem előtt tartásával, és a jogszabályi kötelezettségek figyelembe vételével.

Ennek megfelelően a személyes adatok kezelésének jogalapja:

 • az érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az érintett visszavonhatja hozzájárulását az adatai kezeléséhez, ez azonban nem befolyásolja az addigi adatkezelés jogszerűségét. Ha az érintett nem járul hozzá vagy visszavonja hozzájárulását adatainak kezeléséhez, nem jogosult igénybe venni a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokat.

Az KÉPZŐ biztosítja, hogy a kezelt adatokat mindenkor csak a meghatározott cél érdekében kezeli és használja fel.

A kezelt személyes adatok köre, tárolási ideje
Az érintettekre vonatkozóan az KÉPZŐ jellemzően az alábbi személyes adatokat kezeli: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettség.

További személyes adatok kezelése a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések, vizsgák (pl.: OKJ-s képzések, szakképzések, vizsgák) esetén: társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), adóazonosító jel, hallgatói azonosító szám, egészségügyi alkalmasság (pl.: egészségügyi képzések, magasban történő munkavégzés, stb.) és minden egyéb, a törvény és a kapcsolódó felnőttképzési jogszabályok (pl. szakmai és vizsgakövetelmények) által előírt adat.

Az érdeklődők által megadott adatokat a tárgyévet követő 3 évig őrizzük meg, az oktatók adatait az utolsó szerződés megszűnését követően a számviteli törvény és más vonatkozó jogszabályok által előírt bizonylat-megőrzési határidőig, míg a tanfolyami résztvevők és vizsgázók adatait a mindenkori jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően 40 évig. Az érdeklődők adatainak kezelése jellemzően elektronikusan történik. A tanfolyami és vizsgaadatok kezelése elektronikus, megőrzése papír alapú.

Az érintettek jogai
Az KÉPZŐ biztosítja az érintettek számára a személyes adataik védelméhez kapcsolódó jogokat:

Hozzáférési jog
Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő tájékoztassa a kezelt személyes adatairól, a kezelés céljáról, tervezett időtartamáról, és a személyes adataihoz kapcsolódó jogairól.

Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére, indokolt esetben az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő az indokok vizsgálata és az adatkezelés jogalapjának vizsgálata alapján dönt a törlés végrehajtásáról. Az elvégzett tanfolyamokhoz és vizsgákhoz kapcsolódó adatok törlésére nincs mód a jogszabályi előírásokra tekintettel.

Adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére, indokolt esetben az adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Korlátozás alá eső adatokat csak jogszabályi követelmények fennállása esetén lehet a korlátozás alól feloldani, és erről az érintettet tájékoztatni kell.

Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat megkapja, és másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen.

A Képző a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről alapján az alábbiak szerint végzi az adatok kezelését a képzésben résztvevőkre vonatkozóan:

 1. A felnőttképző adatkezelése
 2. § (1) A felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli
 3. a) a képzésben részt vevő személy
 4. aa) természetes személyazonosító adatait,
 5. ab) nemét,
 6. ac) állampolgárságát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,
 7. ad) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,
 8. ae) társadalombiztosítási azonosító jelét,
 9. af) adóazonosító jelét,
 10. b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy
 11. ba) végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
 12. bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
 13. bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
 14. bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel

kapcsolatosak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.

(4) A felnőttképző felnőttképzési tevékenységéről az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, amelyet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján teljesít. Az adatszolgáltatás elmulasztása esetén – a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32–34. §-a helyett – kizárólag e törvény alapján a felnőttképzési államigazgatási szerv által szabható ki bírság.

(5) A felnőttképző az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatot a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

21/A. § A képzési hitelt nyújtó szervezet – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – a képzési hitelt felvevő személy természetes személyazonosító adatairól, adóazonosító jeléről, a képzési hitel igénybevételéről, az igényelt hitelösszegről a képzési hitel folyósításának felfüggesztéséről folyamatosan adatot szolgáltat a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe. A képzési hitelt nyújtó szervezet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében szereplő adatok közül a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatait, adóazonosító jelét, valamint a képzés megnevezésére, a képzés megkezdésének időpontjára és a képzés befejezésének időpontjára, a felnőttképzési jogviszony megszűnésének dátumára, a vizsga időpontjára vonatkozó adatot közvetlen hozzáféréssel veszi át.

Az érintettek jogainak érvényesítése
Kérdések, észrevételek, kérelmek, panaszok kezelése
Az érintettek, jogaik érvényesítése érdekében, az adatkezelőhöz fordulhatnak, elsősorban az alábbi elérhetőségeken:

Jogorvoslat
Vitás kérdések esetén, adatvédelmi ügyekben az illetékes hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
Az KÉPZŐ, mint adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Dátum: 2020. 09. 01.

Sámuel Botond László s.k.
ügyvezető
Agora Nonprofit Kft.

 

Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás

  A szolgáltatás megnevezése A szolgáltatás rövid leírása A szolgáltatás térítési díja
1. Előzetes tudásszint felmérése A képzésekre való jelentkezés előtt javasoljuk a szolgáltatás igénybevételét, a résztvevő csoportbesorolásához, óralátogatási kedvezményhez. Díjmentes
2. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás A képzés folyamán tanácsadási szolgáltatás. Díjmentes
3. Pályaorientáció Különböző szakmákkal kapcsolatos tájékozódás, keresgélés, a különböző szakmák közötti eligazítás. Díjmentes
4. Pályakorrekciós tanácsadás Az eredeti szakmájukat különböző okok miatt nem folytatók számára segítség nyújtása olyan új pálya kiválasztásában, amely érdeklődésüknek, végzettségüknek, képességeiknek, adottságaiknak megfelel. Díjmentes
5. Álláskeresési technikák Meg­is­mer­he­tők a pá­lyá­zat- és ön­élet­rajz­írás leg­lé­nye­ge­sebb sza­bá­lyai, az ál­lás­in­for­má­ci­ók be­szer­zé­sé­nek le­he­tő­sé­gei, az ál­lás meg­szer­zé­sé­nek és meg­tar­tá­sá­nak mód­ja. Díjmentes
6. Képzés hatékonyságának növelése Kiemelt projekteknél cél a közfoglalkoztatásból való kivezetés támogatása, a képzés hatékonyságának javítása, mely az együttműködés és motiváció, a konfliktuskezelés, valamint a tanulási technikák területeinek fejlesztésére terjed ki. Díjmentes
7. Munkavállalás elősegítése A kiemelt projekteknél cél, hogy hallgatók felkészítést kapjanak a munkaerő-piacra való kijutáshoz. Díjmentes